วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 16

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 - อาจารย์พูดถึงเรื่องเสื้อสูท
   ว่าสำคัญหรือไม่   ทำมาแล้วคุ้มค่าหรือเปล่า
 - อาจารย์นัดสอบนอกตาราง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
 - อาจารย์ให้เขียนเกี่ยวกับวิชาการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
    - ความรู้ที่ได้รับ
    - ทักษะที่ได้
    - วิธีการสอน

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 - เพื่อนสอบสอนเรื่อง ร่างกายของเรา
     วันที่1  รู้จักอวัยวะภายนอกร่างกาย
     วันที่ 2 ลักษณะ
     วันที่ 3 หน้าที่
     วันที่ 4 ประโยชน์
     วันที่ 5 วิธีการดูแลรักษา
 - อาจารย์แนะนำการเขียนกระดาน

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 - เพื่อนกลุ่ม กระดุมสอบสอน
 - ข้อเสนอของอาจารย์
     - กรณีสิ่งของเล็กใช้ภาพตัดต่อได้
     - จะทำอะไรจะต้องมีวัตถุประสงค์
     - การแยกส่วนเป็นพื้นฐานของการลบ
     - ใช้ของจริง > รูปภาพ > สัญลักษณ์ > การอนุรักษ์
     - เพลง หลับตา
                 หลับตาเสียอ่อนเพลียทั้งวัน     นอนหลับแล้วฝันเห็นเทวดา
                 มาร่ายมารำงามขำโสภา          พอตื่นขึ้นมาเทวดาไม่มี
     - ต้องใช้รูปร่างเพราะไม่มีมิติ
     - ถ้าจะสอนเรื่องประโยชน์ต้องสอนด้วยนิทาน

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

 - อาจารย์พูดเกี่ยวกับกีฬาสีเอก
 - พูดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันพุธ
     - คัดเลือกการแสดงความสามารถของเอกปฐมวัยโดยมีการแสดงดังนี้
       - รำ = สว่างจิตร
       - ร้องเพลง = รัตติยา
       - โฆษณา = นิศาชล,ละมัย
       - การแสดงลิบซิ้ง = จุฑามาศ, นีรชา
       - เต้นประกอบเพลง = พลอยปภัส,เกตุวดี,มาลินี
       - ละครใบ้ = อัจฉรา,จันทร์สุดา
       - ตลก = ชวนชม, ดาราวรรณ,ณัฐชา
       - ผู้กำกับหน้าม้า = พวงทอง,นฎา
       - หน้าม้า = เพื่อนๆที่ไม่มีหน้าที่

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

  - สอบสอนเรื่อง ชื่อขนมไทย
 
     - เด็กๆรู้จักขนมอะไรบ้างค่ะ
     - มีใครรู้จักขนมทั้ง 2 ชนิดบ้างค่ะ
     - เด็กๆช่วยครูนักขนมที่อยู่ในถาดว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่
     - ให้เด็กนำเลขฮินดูอารบิกมาติดที่ถาดขนมตามจำนวนชิ้น
     - ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา คือ เกม จับคู่

 - เพื่อนกลุ่มที่ 2 สอนเรื่องข้าว
 - เพื่อนกลุ่มที่ 3 สอนเรื่องกล้วย

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

 - วันนี้สอบสอน เรื่อง ชื่อขนมไทย

 * อาจายรย์ติดประชุมด่วน เลยสอบสอนอาทิตย์ถัดไป

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

 - อาจารย์สอนสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย
       มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก รวมทั้งเป็นแนวทางในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล มาตรฐานการเรียนรู้จัดให้อยู่ภายใต้สาระหลัก ดังนี้
      สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐานค.ป. 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน และการใช้จำนวนในชีวิตจริง
     สาระที่ 2 : การวัด
มาตรฐาน ค.ป. 2.1 : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เงินและเวลา
     สาระที่ 3 : เรขาคณิต
มาตรฐาน ค.ป. 3.1 : รู้จักใช้คำในการบอกตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง มาตรฐาน ค.ป. 3.2 : รู้จัก จำแนกรูปเรขาคณิต และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการจัดกระทำ
     สาระที่ 4 : พีชคณิต
มาตรฐาน ค.ป. 4.1 : เข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์
     สาระที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค.ป. 5.1 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอ
     สาระที่ 6 : ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูควรคอยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามความเหมาะสมกับระดับอายุ

 - อาจารย์ให้ส่งดอกไม้จากแกนกระดาษทิชชู